Aktualności
Komunikat dot. prac Podkomisji – czerwiec
22.06.2016
Komunikat dotyczący przebiegu pracy Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w dniach od 20 do 22 czerwca 2016 r.

Obrady plenarne przeprowadzono w siedzibie Podkomisji w dwóch dniach:

Przewodniczący Podkomisji dr Wacław Berczyński podał proponowany program obrad, przyjęty przez zebranych. Następnie w krótkim wystąpieniu podsumował prace przeprowadzone przez członków Podkomisji w okresie czasu jaki upłynął od poprzedniego zebrania plenarnego.
Kierownicy trzech zespołów roboczych przedstawili wyniki prac prowadzonych przez siebie zespołów oraz proponowane kierunki dalszych prac:

  • prof. Piotr Witakowski omówił działalność Zespołu Technicznego,
  • mgr. inż. Marek Dąbrowski przedstawił sprawozdanie i najbliższe zadania Zespołu Nawigacyjno-Lotniczego,
  • ppłk. Szczepan Cierniak zreferował w podobnym zakresie prace Zespołu Medycznego.


W drugiej części dnia wysłuchano trzech prezentacji:

  • dr Bogdan Nienałtowski przedstawił zagadnienia techniczne związane z zapisami nagrań przez rejestratory parametrów lotu,
  • dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska omówiła podobne problemy dotyczące jakości i czytelności zapisanych danych.
  • prof. Jan Obrębski pokazał prezentację systematyzującą dane zawarte w raportach Komisji MAK i Millera, oraz krytyczne obserwacje dotyczące zawartych tam informacji i wniosków.


Następnego dnia – 21.06.2016 r. wysłuchano:

  • wystąpienia kierownika Zespołu Prawnego – mec. Jacka Kołoty,
  • przesłuchania psychologa wojskowego,
  • informacji dra Kazimierza Nowaczyka dotyczącej obsługi i możliwości serwera Podkomisji,
  • prezentacji dra hab. Andrzeja Ziółkowskiego dotyczącej oglądu wybranych zagadnień technicznych badanej katastrofy.

Kończąc to dwudniowe spotkanie, ustalono wstępnie termin następnego zebrania plenarnego i zasady pracy poszczególnych zespołów i osób.

Trzeciego dnia, w środę 22.06.2016 r. członkowie Podkomisji wzięli udział w wyjeździe na lotnisko, celem dokonania uzupełniających badań bliźniaczego egzemplarza samolotu TU-154M.

Przewodniczący Podkomisji
dr Wacław Berczyński